Хөнгөлөлт, урамшуулал
 
 

4AK4k1h9RArvLvW.jpg

  • ЕШ-ын оноо нь 750 ба түүнээс дээш суралцагч үнэ төлбөргүй суралцах боломж
  • ЕШ-ын оноо нь 650 ба түүнээс дээш суралцагч 60 хувийн сургалтын хөнгөлөлт эдлэх
  • Төрөөс оюутанд олгодог бүх төрлийн хөнгөлөлт
  • Их дээд сургууль болон улсын хэмжээний уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт гаргасан оюутанд 60 хувийн төлбөрийн хөнгөлөлт
  • “А” үнэлгээтэй суралцсан оюутан суралцагчдад дараах төлбөрийн хөнгөлөлтийг үзүүлнэ.

 

1

Нэг улирал “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

15%

2

Хоёр улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

25%

3

Гурван улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

35%

4

Дөрвөн улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

45%

5

Таван улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

55%

6

Зургаан улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дөрөвдүгээр курст нь нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

100%

7

Өөрийн сургуулийн МСҮТ-ийг “А“ үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь (хоёрдугаар улирлаас дээрх үзүүлэлтийг харгалзана)

100%

8

Бусад МСҮТ болон ЕБС-ийг “А“ үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

20%

Харилцагч байгууллагууд