Ололт амжилт

4t7eWNdZs9tBCTm.jpg

  • Монголын Их Дээд Сургуулиудын холбооны “Багшлах боловсон хүчний хүрэлцээ хангамж сайтай сургууль” өргөмжлөл /2006 он/
  • Шинжлэх Ухааны Академийн “Иргэншил Судлалаар Монголдоо анхны мэргэжилтэн бэлтгэгч” хүндэт өргөмжлөл  /2008 он/
  • Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам, Хэрэглэгч хаан ТББ-ын “Оюутанд ээлтэй сургууль” хүндэт өргөмжлөл /2009 он/
  • Монголын Их Дээд Сургуулиудын холбооны “Оны Шилдэг Их Дээд Сургууль” өргөмжлөл /2010 он/
  • Дээд боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шийдвэрээр ахисан шатанд магадлан итгэмжлэгдсэн дээд сургууль /2010/
  • БСШУЯ-ны аттестатчиллын шалгуурыг ханган аттестатчилагдав. /2012/

Харилцагч байгууллагууд