Магистрын сургалт

МАГИСТРАНТУР

7XiDJgkHOjkgq3p.JPG

Манай сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажил нв мэдлэгжүүлэхүй, эрдэмжүүлэхүйг зөв хослох ингэснээрээ судалгаанд суурилсан сургатыг зохион байгуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэж байна. Багш нар үндэсний  болон олон улсын түвшингийн судлагааны төсөл хөтөлбөрт оролцох, оюутнууд суралцах явцдаа судалгаанд хамрагдах боломжтой  байдаг нь манай сургуулийн нэг давуу тал билээ.

МАГИСТРАНТУРЫН СУРГАЛТААР ОЛГОХ МЭРГЭЖИЛ

Хөтөлбөр

Мэргэжлийн чиглэл

1

Боловсрол судлал

Боловсрол судлал /0110101/

2

Боловсролын удирдлага

Боловсролын удирдлага /0110102/

3

Менежмент ба удирдахуй

Бизнесийн удирдлага /04130101/

Менежмент, төрийн захиргаа /04130302/

4

Монгол судлал

Монгол хэл судлаач /02220302/

Уран зохиол судлаач /02220302/

5

Иргэншил судлал

Иргэншил судлаач /02220304/

 

Харилцагч байгууллагууд