SPSS нийгмийн статистикийн шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлбарлах нь

UqT0FMw6Tw6neyM.jpg

Харилцагч байгууллагууд